canli bahis siteleriimplant dis fiyatlari

Ölçü Krokisi Nasıl Çizilir | Ölçme Bilgisi

  • 0
Ölçü Krokisi Nasıl Çizilir | Ölçme Bilgisi

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. Günümüzde haritacılık çok geliĢmiĢ durumdadır. Artık uzaydan çekilen fotoğraflar yardımıyla birçok haritayı elde etmemiz mümkün olmaktadır. Fakat uygulamada, bu fotoğrafların direkt olarak kullanılması mümkün olmamaktadır. Kullanım kolaylığı ve anlaĢılırlığı bakımından bütünden veya direkt ölçümler yardımıyla araziden alınan veriler ıĢığında krokiler hazırlanır. Genel uygulamalarda hazırlanan bu krokiler kullanılır. Krokilerde bulunan semboller yardımıyla haritadan anlamayan biri bile çok kolay bir Ģekilde yapılan bu krokiyi anlar ve uygular. Bu modülde kroki (durum krokisi) çizimini, röper ölçü krokisini ve ölçü krokisini kavrayacak, uygulama faaliyetleriyle pekiĢtireceksiniz. Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.


İNDİRMEK İÇİN GİRİŞ YAPINIZ

Yorum Yap & Puan Ver

  • 0