canli bahis siteleriimplant dis fiyatlari

GPS Ders Notları | Yıldız Teknik Üni Doç Dr Atınç PIRTI

  • 5
GPS Ders Notları | Yıldız Teknik Üni Doç Dr Atınç PIRTI

Ölçme Bilgisi insano ğlunun varoldu ğu tarihten günümüze dek herkesin dikkatini çekmi ştir. Đnsan ilk önce yeryüzünde bulundu ğu yeri bilmek ister. Ayrıca şahıslar sahip oldukları ta şınmazların şeklini ve büyüklü ğünü bilmek isterler. Đlk ça ğlarda ilkel yöntemlerle konum ve yer belirleme i şleri yapılırken zamanla teknolojik geli şmelere paralel olarak konum belirleme ve navigasyon sistemlerinde önemli geli şmeler olmu ştur. 


• Uzunluk ölçüsünün elektromagnetik dalgalarla gerçekle ştirilmesiyle ba şlayan geli şmeler hızlı bir şekilde devam etmi ş, açıların elektronik olarak ölçülmesi ve sonrasında bu iki sistemin bütünle şerek elde edilen dataların kaydedilmesi ve bilgisayar aracılı ğı ile de ğerlendirilmesine olanak tanıyan Total Station aletlerinin üretilmesine kadar uzanmı ştır. Yersel ölçülerde bu geli şmeler ya şanırken, yapay uydularla konum belirleme sistemleri de geli şmelerden etkilenmi ştir.

• Đlk yapay uydu Sputnik-1, 4 Ekim 1957 tarihinde uzaya fırlatılmı ş ve jeodezi tarihinde önemli bir geli şme sa ğlanmı ştır. 

• Transit uydusu 60 lı yıllarda geli ştirilmi ş ve 1967 yılından itibaren jeodezik konum belirleme çalı şmalarında kullanılmaya ba şlanmı ştır. GPS, Transit sisteminin zayıf yönlerini ortadan kaldırmak için geli ştirilmi ştir. 

Global Konum Belirleme Sistemi (Global Positioning System, GPS), Amerika Birle şik Devletleri Savunma Bakanlığı tarafından, d ünya üzerinde, t üm hava ko şullarında, 24 saat esasına g öre herhangi bir noktaya ili şkin konum, hız ve zaman bilgileri sa ğlayan uzay tabanlı bir radyo navigasyon sistemidir Global Konumlama Sistemi, temel olarak jeodezideki en eski tekniklerden biri olan geriden kestirme esasına dayanır. Bu modelde kullanılan mesafeler radyo dalgalarıyla elde edilen uzaysal mesafe ölçüleri, kullanılan nirengi noktaları ise y ö r ünge (efemeris) bilgileri vasıtasıyla belirli bir andaki koordinatları bulunabilen GPS uydularıdır. Bilinmeyenler, bulunulan noktanın yer merkezli (earth -fixed) kartezyen (X,Y,Z) koordinatlarıdır. Temel matematik kuralı olarak bu üç bilinmeyen i çin minimum üç ölçü (bulunulan noktadan bir uyduya radyo mesafesi) gerekiyor gibi g ö z ükse de, daha sonra incelenece ği üzere alıcı saat hatalarının ~200 km.ye kadar ula şması nedeniyle, kaba bir dengeleme modeli (atmosferik, y ö r ünge, uydu saat vb. hataları kapsamayan) i çin dahi d örd ünc ü bir bilinmeyeni, alıcı saat hatasını dikkate almak zorunludur.

ABD Savunma Dairesi tarafından geli ştirilmi ştir. GPS alıcısı ile uydu sinyalleri yardımıyla herhangi bir yer ve zamanda, her türlü hava ko şullarında, global bir koordinat sisteminde, yüksek duyarlıkta, en ekonomik şekilde, anında ve sürekli şekilde konum, hız ve zaman belirlemesi yapılabilir. GPS in kullanım alanları a ş a ğıdaki gibi sıralanabilir. 

• Askeri Kullanım Alanları : Kara, deniz ve hava araçlarının navigasyonu, aramakurtarma, uçakların ini ş ve kalkı şları, hedef bulma ve di ğer amaçlar. 

• Sivil Kullanım Alanları : Kara, deniz ve hava araçlarının navigasyonu, jeodezik ölçmeler, kadastral ölçmeler, deformasyon ölçmeleri, araç takip sistemleri. 

• Turizm, tarım , ormancılık, spor, güvenlik, hidrografik çalı şmalar, CBS nin veri tabanının geli ştirilmesi ve di ğer alanlar.

Noktalar arasında görü ş zorunlulu ğu ortadan kalkmı ştır. 

•Ölçü noktalarının yükseklerde seçilmesi zorunlulu ğu yoktur.

• GPS ölçüleri büyük oranda hava ko şullarından etkilenmez. 

• Gece-gündüz 24 saat ölçü yapılabilir. 

• Noktaların konum do ğrulu ğu oldukça yüksektir. GPS in zayıf tarafı ise alıcı anteni gökyüzünü mutlaka görmelidir. GPS in sinyalleri mikrodalga sinyaller gibi güçlü de ğildir. Kapalı yerlerde, çok sık a ğaçlıklı alanlarda, tünellerde ve maden galerilerinde ölçü yapılamaz.


İNDİRMEK İÇİN GİRİŞ YAPINIZ

Yorum Yap & Puan Ver

  • 5

aziz hari

aziz h... 2019-01-31 23:59:53

sağol...............
Ender Kemal

Ender K... 17.03.2014 00:50

teşekkürler.
Kadir Tarık Reis

Kadir T... 05.08.2013 16:05

Atınç hocama sevgi ve saygılar yol proje almıştım kendisinden